ماهی کوچکی در اقیانوس به ماهی بزرگ دیگری گفت : ببخشید آقا شما از من بزرگتر  و


 با تجربه تر هستید و احتمالا می توانید به من کمک کنید تا چیزی را که مدت ها در همه جا 


در جستو جویآن بوده ام و نیافته ام، پیدا کنم،


ممکن است به من بگویید : اقیانوس کجاست ؟ ماهی بزرگتر پاسخ داد، اقیانوس همین


 جاست کهشما هم اکنون در آن شنا می کنید. ماهی کوچک پاسخ داد : نه ! این که من در


 آن شنا می کنمآب است نه اقیانوس. من به دنبال یافتن اقیانوس هستم نه آب و با


سرخوردگیدور شد.


همه ما هم مانند آن ماهی کوچولوی غافل؛ در نعمت و برکت نامتناهی غرق هستیم و مجبور


نیستیم برای یافتن آن کوشش کنیم و به هر دری بزنیم. خدا نعمت های زیادی را به همان 


اندازه کهدر اقیانوس برای ماهی فراهم کرده، در اختیار ما قرار داده است. اما شما باید


 تصمیم بگیرید که هر روز از زندگی خود را چگونه می خواهید بگذرانید . نعمت و برکت در


 همه جا   و همه وقت در انتظارشما است، فقط کافی است آن را بخواهید و همین الان 


خود را به آنمتصل کنید.