در ادامه متنی بسیار زیبا برای عزیزان اماده کردم امیدوارم بپسندین