این داستان همون کاریرو با دلتون میکنه که با دل خیلیا کرده 

لذت چشیدن ذره ای از عشق مبارکتان باد 

حتما بخونید