وقتی باد پرده های اتاق را به اهتزاز در می آورد


و مرا...


عشق زمستانی ات را به یاد می آورم


آن هنگام ، به باران پناه می برم تا به سرزمین دیگری ببارد


به برف  ، تا شهرهای دیگری  را سفیدپوش کند


و به خدا،  تا زمستان را از تقویمش پاک کند


چون نمی دانم  بی تو ، چگونه زمستان را تاب آورم.

نزارقبانی