گاهی توجه به نکات مثبت مشکلات و کمبود ها توی زندگی ، آدم چیز هایی می بینه که واقعا اعجاب آوره 


پیرزنی دو کوزه آب داشت که بر دوش خود حمل میکرد و با خود آب به خانه میبرد


 روزی یکی از کوزه ها ترک برداشت و مقداری آب از آن خارج میشد


 بمدت طولانی این اتفاق هر روز تکرار میشدو پیرزن یک کوزه و نیم آب به خانه میبرد!


سرانجام پس از یکسال


 کوزه شکسته از مشکلی که داشت به ستوه آمدو با پیرزن سخن گفت ؛


 پیرزن لبخندی زد و گفت:


تو هیچگاه به گلهای زیبایی که دراین یکسال در سمت تو روییده اند توجه کرده ای؟


 اگر تو اینگونه نبودی این زیبایی ها طراوت بخش خانه من نمیشد!


هر یک از ما شکستگی های خاص خود را داریم


 باید در هرچیزخوبی هایش را جستجو کرد


 پس به دنبال شکستگی ها نباش که همه به گونه ای داریم فقط نوع آن متفاوت است!