سی شب خرابت می نشینم تا سحر گاهان

 

شاید به دست لطف کردی قصد تعمیرم

 

ای اسم های اعظمت امن یجیب عشق

 

هرشب سحرپرمی کشم …اما به زنجیرم