سوز دل با شمع گفتم قطرهء اشکی فشامد 

 

 بخت را نازم که یاری مهربان دارم چو شمع