عملی اگر کاشتید


عادتی درو خواهید کرد

. عادتی اگر کاشتید


اخلاقی درو خواهید کرد.

اخلاقی اگر کاشتید


سرنوشتی درو خواهید کرد.فرانسوا ولتر