روزی مردی خواب عجیبی دید. 

دید که پیش فرشته هاست و به کارهای آنها نگاه می کند. 

هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند 

و تند تند نامه هایی را که توسط پیک ها از زمین می رسند 

باز می کنند و آنها را داخل جعبه می گذارند. مرد از فرشته ای پرسید: 

شما چکار می کنید؟ فرشته در حالی که داشت نامه ای را باز می کرد 

گفت: اینجا بخش دریافت است و ما دعاها و تقاضاهای مردم از خداوند را تحویل

می گیریم. 


مرد کمی جلوتر رفت. باز تعدادی از فرشتگـــان را دید که کاغذهـایی را داخل پاکت 

می گذارند و آن ها را توسط پیک هایی به زمین می فرستند. 

مرد پرسید: 


شماها چکار می کنید؟ یکی از فرشتگان با عجله گفت: 

اینجا بخش ارسال است، ما الطاف و رحمت های خداوند را برای بندگان به زمین می 
فرستیم. 

مرد کمی جلوتر رفت و یک فرشته را دید که بیکار نشسته است. 

با تعجب از فرشته پرسید: شما چرا بیکارید؟ 

فرشته جواب داد: اینجا بخش تصدیق جواب است. 

مردمی که دعاهایشان مستجاب شده 

باید جواب بفرستند ولی فقط عده بسیار کمی جواب می دهند. 

مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می توانند جواب بفرستند؟ 

فرشته پاسخ داد: بسیار ساده، فقط کافیست بگویند
:


خدایا شکر