یه متن کوچیک اما خوب اماده کردم براتون امیدوارم خوشتون بیاد

ما انسانهای عجیبی هستیم

وقتی به دستفروشی فقیری میرسیم که جنس خود را به نصف قیمت می فروشد با

 کلی چانه زدن او را شکست میدهیم و اجناسش را به قیمت ناچیز می خریم و ازین

 کار به خود میبالیم و احساس پیروزی و غرور میکنیم


بعد به کافی شاپ لوکس شخص ثروتمندی میرویم و یک فنجان قهوه را ده برابر قیمت

نوش جان میکنیم و انعامی اضافه نیز روی میز میگذاریم و شادمانیم.

شادمانیم که فقیران را فقیر تر میکنیم

شادمانیم که ثروت مندان را ثروتنمند تر میکنیم

این است فقر فرهنگی

خدایا کمکمون کن بزرگ شیم ...