اما   ما...


در آب دست و پا می زنیم بی آنکه غرق شویم


لباس سفر می پوشیم بی آنکه سفر کنیم


نامه می نویسیم بی آنکه پستشان کنیم


در همه پروازها بلیت رزرو می کنیم


ولی در فرودگاه می مانیم


من و تو،ترسوترین مسافرانی هستیم


که تاریخ شناخته است


نزار قبانی