وقتی گذشته تان با شما تماس می گیرد


جوابش را ندهید


چون چیز تازه ای برای گفتن ندارد