از صدای گذر آب چنان میفهمم


 تندتر از آب روان عمر گران میگذرد


 زندگی را نفسی است ارزش غم خوردن نیست


 آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست..