تف به زمانه ای که پا ، همره دل نمی شودبی بی عشق همقدم ، با شه دل نمی شود بازی عشق را کسی ، تن ندهد به حکم دلبردن پنج شاهدان ، با ده دل نمی شود چه چه بلبلان اگر هم ، برسد به  گوش ماموجب تحسین لب و ، به به دل نمی شود در شب سرد و تار ما ، عاشق بی ستاره راچشم امید ، پر فروغ ، از مه دل نمی شود ننگ به دوره ای که از ، ترس نگاه این و آنخنده ی بی بهانه ای ، از ته دل نمی شود

کیوان رادفر