زندگی فاصله  آمدن و رفتن ماست

 

  شاید آن خنده که امروز دریغش کردیم

 

 
 آخرین فرصت خندیدن ماست 

 

 
 زندگی همهمه مبهمی از خاطره هاست

 

  هر کجا خندیدیم ، زندگی هم آنجاست

 

 
  زندگی شوق رسیدن به خداست

 

 
  خنده کن بی پروا