خدا قناری و کلاغ رو یه جور آفرید


قناری اعتراض کرد و زیبا شد


کلاغ راضی به رضای خدا شد


حالا قناری تو قفسه و کلاغ آزاد


گاه صلاح در رضای اوست