روزی خواهد آمد

 که جایی‌ در مرز بین دو لحظه

 پی‌ به عمق فاصله‌ها ببریم


 کشف کنیم

 نخ نما هستند رابطه‌ها

 دوست داشتن‌ها چه ناگهانی

 و عشق‌ ها چه اتفاقی


 به یاد داشته باشیم

 آن روز

 چشم‌ها را ببندیم

 محکم تر از همیشه

 ببریم نافِ دنیا را

 و تنهایی‌ را به تنهایی‌ جشن بگیریم

 جاودانه باد روز‌هایِ آرام ما

نیکی‌ فیروزکوهی