شاید خنده دار باشه که برا لبخند هم باید جرات داشت 

ولی متاسفانه اینچنینه ....

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌توانی تبدیل شو…
همیشه جرأت کن!

سرچشمهء یک لبخند واقعی،یک ذهن بیدارشده است.
لبخند زدن به تو این کمک را میکند تا با ملایمت و درک به آنچه در روز می خواهی، برسی…
پس تا میتوانی لبخند بزن .

شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری والاتر
لیک هرگز نپسندیم به خویش،
که چو یک شکلکِ بی جان شب و روز
بی خبر از همه خندان باشیم!
بی غمی عیب بزرگیست که دور از ما باد…
شاد بودن هنر است
گر به شادی تو دلهای دگر باشد شاد !