بعد کلی داستان این شعر حتما مورد پسندتون قرار میگیره ...


کلبه ام پنجره ای باز به دریا دارد


خوب من! منظرهء خوب ، تماشا داردساختم آینه ای را به بلندای خیال


تا خودت را به تماشای خودت وا داردراز گیسوی تو دنیای شگفت انگیزی است


که به اندازهء صد فلسفه معنا داردگوش کن خواسته ام خواهش بی جایی نیست


اگر آیینهء دستت بشوم ، جا داردچشم یک دهکده افتاده به زیبایی تو


یعنی این دهکده یک دهکده رسوا داردکوزه بر دوش سر چشمه بیا تا گویند


عجب این دهکده سرچشمهء زیبا دارددر تو یک وسوسهء مبهم و سرگردان است


از همان وسوسه هایی که یهودا داردبی قرار آمدن ، آشفتن و آرام شدن


حس گنگی است که من دارم و دریا داردیخ نزن رود معمایی من ! جاری باش


دل دریایی ام آغوش پذیرا دارد