راه های زیادی برای  داشتن یک زندگی و نگرش زیبا وجود داره 

این پست راحت ترین و کم هزینه ترینشو معرفی میکنه 

روحت را اینگونه تلطیف کن …


هر روز که برمیخیزی


عملی نیک ،هر چند کوچک


در حق انسان یا حیوان یا گیاهان انجام بده…


به گونه ای که عادتی در تو شکل گیرد


تا از هر فرصت نادری که پروردگار نصیبت می کند


در راه مهرورزی استفاده کنی …