سرعت آهو ۹۰ کیلومتر در ساعت است در حالی که سرعت شیر ۵۷ کیلومتر در ساعت است 

پس چطور آهو طعمه ی شیر میشود ؟
.
.
.
ترس آهو از شکار شدن باعث میشود که  برای سنجش فاصله اش از شیر مدام به پشت سرش نگاه کند و به خاطر همین سرعتش بسیار کم میشود تا جایی که شیر میتواند به او برسد !!

اگر آهو به سرعت خود ایمان داشته باشد همانگونه که شیر به نیرویش ایمان دارد هیچگاه طعمه ی شیر نمیشود !

این قصه ی خیلی از ما آدما هم هست، اگر به خودمان ایمان نداشته باشیم  و در طول زندگی همیشه به به پشت سرنگاه نکنیم و به مرور خاطرات گذشته بپردازیم  هم از زندگیمان عقب میمانیم  و هم آینده رو از دست می دهیم !

اززندگی لذت ببرید و خوش بین باشید