رود که باشی..


از همه چی میگذری..


برات فرق نمی کنه مسیر چی باشه..


سنگ باشه ، یا دشت میگذری..


به پشت سرت هم هرگز نگاه نمی کنی..


یک مسیر رو برای دوبار هم نمی ری..


برات فرق نمی کنه ..


چند تا رود مثل تواین راهو میرن..


گاهی با اونا همراهی وگاهی جدا از اونا..


تاخورشید هست با اون میخندی وچشات برق میزنه..


شب که شد بامهتاب سمفونی زیبای عشق اجرا میکنی..


رود باشی..


همیشه زلالی، شفافی و جاری..!!


رودخانه که باشی هدفت جز دریا نیست...!!