در خیالات خودم

در زیر بارانی که نیست

می رسم با تو به خانه،

از خیابانی که نیستمی نشینی روبرویم،

خستگی در میکنی

چای می ریزم برایت،

توی فنجانی که نیستباز میخندی و میپرسی

که حالت بهتر است؟!

باز میخندم که خیلی،

گرچه میدانی که نیستشعر می خوانم برایت،

واژه ها گل می کنند

یاس و مریم میگذارم،

توی گلدانی که نیستچشم میدوزم به چشمت،

می شود آیا کمی

دستهایم را بگیری،

بین دستانی که نیست..؟!وقت رفتن می شود،

با بغض می گویم نرو...

پشت پایت اشک می ریزم،

در ایوانی که نیستمی روی و

خانه لبریز از نبودت می شود

باز تنها می شوم،

با یاد مهمانی که نیست...!بعد تو

این کار هر روز من است

باور این که نباشی،

کار آسانی که نیست...!