گویند شیطان با بنده ای همسفر شد موقع نماز صبح ، بنده نماز به جای نیاورد در موقع ظهر و

 عصر نیز نماز نخوانده گذاشت موقع شب ، نماز مغرب و عشاء را در کمال سلامت ، 

بجای نیاورده گذاشتموقع خواب

 شیطان خود را به مرد معرفی کرد و گفت من با تو زیر یک سقف نمیخوابم میترسم


 غضبی از خداوند بر تو نازل شود و من نیز گرفتار آن گردم

مرد گفت : تو شیطان و من بنده خدا ام ، چگونه غضب بر من نازل گردد ؟!!!

شیطان در جواب گفت :


من فقط یک سجده آن هم بر بنده خدا نکرده از بهشت رانده و تا روز قیامت لعن شدم در

 صورتیکه تو از صبح میبایست چندین سجده بر خالق میکردی و از غرور نکردی

شیطان گفت:

وای به حالت که تو از من بد بخت تری