انگلیسیا یه زن دارن یه معشوقه،معشوقشونو بیشتر دوست دارن.


آلمانیا یه زن دارن یه معشوقه،اما زنشونو بیشتر دوست دارن.


ایرانیا2 تا زن دارن،3 تا صیغه،6 تا معشوقه، 7تا دوست دختر.


آخرشم ننشونو از همه بیشتردوست دارن!!!...


ننه نوکرتم...


روزت  مبارک 
مادر ...