هشت بهشت زندگی !!!


بهشت اول:


آغوش مادریست که با تمام وجود, بغلت کرد و شیرت داد.


بهشت دوم:


دستان پدریست که برای راه رفتنت با تو کودکی
 کرد....


بهشت سوم:


خواهر یا برادریست که برای ندیدن اشکهایت, تمام اسباب بازیهایش را به تو داد.


بهشت چهارم:


معلمی بود که برای دانستنت با تمام بزرگیش هم سنت شد تا یاد بگیری.


بهشت پنجم:


آغوشی بود که هرگز در آغوشش نگرفتی.


بهشت ششم:


دوستی هست که روز ازدواجت در آغوشت کشید و چنان در آغوشش فشرد که


 انگار آخرین روز زندگیش را تجربه میکند.


بهشت هفتم:


همسر توست که با تمام وجود در کنار تو معمار زندگی مشترک تان است,


 گویی دو شاخه از یک ریشه اید.


بهشت هشتم:


فرزند توست که خالق زیبایی های آینده است.


آری شاید هر کدام از ما تمام هشت بهشت را نداشته باشیم و آری بهشت همین حوالیست ...


مادرت را بنگر...


پدرت را ببین ...


خواهر یا برادرت را حس کن ...


به معلمت سر بزن...


دوستت را به یاد بیاور ...


عشقت را از خاطرت بگذران ...


همسرت را در آغوش بگیر...


فرزندت را ببوس...


یک وقت دیر نشود برای بهشت رفتنت ...


بهشت را با همه قلبت حس کن, همین نزدیکیست ...