بزرگترین عبادت


                           
 لبخند به پسرک واکس زنی است

                           
  که نان آور خانه است

                              
 که به جای کیف قاپی

                              
 کفش آدم های پولداری را برق می زند . .