تـــو


به افتادن من


در خیابان خنــــدیدی


 و


من همه حواسم


به چشمان مردم شهـــر بود


که عاشق خنده ات نشوند...