چه بسا خداوند هر گره ای که در کار ما میاندازد

همچون گره های قالی باشد

که نهایتا قصد دارد با آنها نقشی زیبا را بیافریند !