…قابل ستایش اند دستانی که آهنگ محبت را به زیبایی می نوازند
…و دل هایی که ترانه عشق و امید را در عالم می سرایند
کسانی که از مهربانی ثروتمندترین هستند و در بخشش این موهبت سخاوتمند ترین
آری , قابل ستایش اند انسان هایی که بهشت را بر روی زمین بنا و جلوه های کوچکی از بزرگی خداوند را تداعی می کنند
و یقین دارم
هنوز هم می شود ایمان داشت

به چشمانی که قداست دارند ...