متن خیلی زیباییه حتما بخونید 


باید به فکر تنهایی خودم باشم

دست خودم را می‌گیرم و از خانه بیرون می‌زنیم.

در پارک، به جز درخت ، هیچ‌کس نیست.

روی تمام نیمکت‌های خالی می‌نشینیم تا پارک، از تنهایی رنج نبرد!

دلم گرفته، یاد تنهایی اتاق خودمان می‌افتم و از خودم خواهش می‌کنم

به خانه باز گرد...


محمدعلی بهمنی