بعضی از پست ها نشونگر حالو احوال ادماست 

شاید اینم یکی از اوناس 

روی قبرم بنویسید به یک خط درشت

حسرت دیدن دلدار مرا آخر کشت


بنویسید کسی گریه برایم نکند

 چون که خوردم زهمه خنجرآلوده زپشت


بنویسید کسی گل نگذارد اینجا

جزگلم هیچ گلی بوی ندارد اینجا


شمع آرید که باسوختنش بر قبرم

 خودبسوزد و ز دل اشک ببارد اینجا


بنویسید دراین قبرکسی رفته بخواب

که شده آرزوهایش همگی نقش برآب


درپی یار روان بود ولیکن افسوس

یار او بود خیالی فقط ازجنس سرآب ...