چه دنیای غریبی است


گندم خوردیم و رانده شدیم


امروز گندم برای کبوترها


نذر می کنیم


تا بخشیده شویم


گمانم بهشت


خالی از کبوتر باشد


سمیرا اکبرزاده